FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

भैरबी गाउँपालिका (७ वटै वडा) समन्वय तथा सहकार्य गरिदिनुहुन

संकटनसन्नता तथा क्षमता विश्लेशण तथा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा निर्माणको लागी सहयोग तथा समन्वय गरिदिनुहुन।

श्रम स्वीकृती तथा पुन श्रम स्वीकृतीका लागि अनलाईन आवेदन सुरु गरिएको सुचना

प्रथम पटक सुचना प्रकाशन गरिएको बारे

रोजगार सहायकको लिखित परीक्षाको सुचना प्रशासन गरिएको बारे

Pages