FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम निकाशा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
चौमासिक
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
लेखा शाखा,पंजिकरण शाखा
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

परिचय पत्र,बैंक खाता नं

प्रक्रिया: 

केन्द्रीय पंजिकरण विभागको अभिलेख अनुसार भरपाइ तयार गरी नगदै वा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी दिइने